Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων

Το παρόν Διεθνές πρότυπο περιέχει αρχές και απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης προσώπων βάσει προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων και περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός σχήματος πιστοποίησης προσώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τους σκοπούς του παρόντος Διεθνούς προτύπου, ο όρος ‘’φορέας πιστοποίησης’’ χρησιμοποιείται στη θέση του ολόκληρου όρου ‘’φορέας πιστοποίησης προσώπων’’ και ο όρος ‘’σχήμα πιστοποίησης ‘’ χρησιμοποιείται στη θέση του ολόκληρου όρου ‘’σχήμα πιστοποίησης προσώπων’’.
SKU: CYS EN ISO/IEC 17024:2012
€104.00
Το παρόν Διεθνές πρότυπο περιέχει αρχές και απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης προσώπων βάσει προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων και περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός σχήματος πιστοποίησης προσώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τους σκοπούς του παρόντος Διεθνούς προτύπου, ο όρος ‘’φορέας πιστοποίησης’’ χρησιμοποιείται στη θέση του ολόκληρου όρου ‘’φορέας πιστοποίησης προσώπων’’ και ο όρος ‘’σχήμα πιστοποίησης ‘’ χρησιμοποιείται στη θέση του ολόκληρου όρου ‘’σχήμα πιστοποίησης προσώπων’’.