Διαχείριση της ποιότητας - Ποιότητα του Οργανισμού - Οδηγίες για τη διαχρονική επιτυχία

Το παρόν έγγραφο παρέχει οδηγίες για την ενίσχυση της ικανότητας του Οργανισμού να έχει διαχρονική επιτυχία. Η καθοδήγηση αυτή συνάδει με τις αρχές διαχείρισης της ποιότητας, που περιγράφονται στο πρότυπο ISO 9000:2015. Το παρόν έγγραφο παρέχει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την ανασκόπηση του βαθμού στον οποίο ο Οργανισμός έχει υιοθετήσει τις έννοιες που αναφέρονται σε αυτό. Το παρόν έγγραφο εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και τις δραστηριότητές του.
SKU: CYS EN ISO 9004:2018
€95.00
Το παρόν έγγραφο παρέχει οδηγίες για την ενίσχυση της ικανότητας του Οργανισμού να έχει διαχρονική επιτυχία. Η καθοδήγηση αυτή συνάδει με τις αρχές διαχείρισης της ποιότητας, που περιγράφονται στο πρότυπο ISO 9000:2015. Το παρόν έγγραφο παρέχει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την ανασκόπηση του βαθμού στον οποίο ο Οργανισμός έχει υιοθετήσει τις έννοιες που αναφέρονται σε αυτό. Το παρόν έγγραφο εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και τις δραστηριότητές του.