Εθνικό προσάρτημα στο CYS EN 13108-1:2016 Aσφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 1 : Ασφαλτικό σκυρόδεμα

Τα μίγματα για Ασφαλτικό Σκυρόδεμα πρέπει να συνάδουν με το πρότυπο CYS EN 13108:2016 Η συμμόρφωση πρέπει να εξασφαλίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των προτύπων CYS EN 13108-20:2013 και CYS EN 13108-21:2013.
SKU: CYS NA to CYS EN 13108-1:2016
€58.00
Τα μίγματα για Ασφαλτικό Σκυρόδεμα πρέπει να συνάδουν με το πρότυπο CYS EN 13108:2016 Η συμμόρφωση πρέπει να εξασφαλίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των προτύπων CYS EN 13108-20:2013 και CYS EN 13108-21:2013.