Ιατρικά εργαστήρια - Απαιτήσεις ποιότητας και ικανότητας

Το παρόν Διεθνές Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις ποιότητας και ικανότητας που αφορούν ιδιαίτερα τα ιατρικά εργαστήρια. Το παρόν Διεθνές Πρότυπο μπορεί να εφαρμόζεται από ιατρικά εργαστήρια για την ανάπτυξη των συστημάτων τους για τη διαχείριση της ποιότητας και την αξιολόγηση της ικανότητάς τους. Μπορεί επίσης να εφαρμόζεται για την επιβεβαίωση ή την αναγνώριση της ικανότητας των ιατρικών εργαστηρίων από πελάτες εργαστηρίων, κανονιστικές Αρχές και φορείς διαπίστευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επίσης μπορεί να εφαρμόζονται διεθνείς, εθνικοί ή τοπικοί κανονισμοί ή απαιτήσεις για ειδικά θέματα που καλύπτονται από το παρόν Διεθνές Πρότυπο.
SKU: CYS EN ISO 15189:2012
€90.00
Το παρόν Διεθνές Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις ποιότητας και ικανότητας που αφορούν ιδιαίτερα τα ιατρικά εργαστήρια. Το παρόν Διεθνές Πρότυπο μπορεί να εφαρμόζεται από ιατρικά εργαστήρια για την ανάπτυξη των συστημάτων τους για τη διαχείριση της ποιότητας και την αξιολόγηση της ικανότητάς τους. Μπορεί επίσης να εφαρμόζεται για την επιβεβαίωση ή την αναγνώριση της ικανότητας των ιατρικών εργαστηρίων από πελάτες εργαστηρίων, κανονιστικές Αρχές και φορείς διαπίστευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επίσης μπορεί να εφαρμόζονται διεθνείς, εθνικοί ή τοπικοί κανονισμοί ή απαιτήσεις για ειδικά θέματα που καλύπτονται από το παρόν Διεθνές Πρότυπο.