Συστήματα διαχείρισης της ενέργειας - Απαιτήσεις και οδηγίες χρήσης

Το παρόν έγγραφο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (ΣΕΔ). Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι να επιτρέπεται στον Οργανισμό να τηρεί την συστηματική προσέγγιση στην επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης και του ΣΕΔ. Το παρόν έγγραφο: α) είναι εφαρμοστέο σε οποιονδήποτε Οργανισμό ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, τη γεωγραφική θέση, την επιχειρησιακή κουλτούρα ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, β) είναι εφαρμοστέο σε δραστηριότητες που επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοση, των οποίων η διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από τον Οργανισμό, γ) είναι εφαρμοστέο ανεξάρτητα από την ποσότητα, τη χρήση ή τις μορφές ενέργειας που καταναλώνονται, δ) απαιτεί απόδειξη της συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, αλλά δεν καθορίζει τις στάθμες βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης που επιτυγχάνονται και ε) μπορεί να χρησιμοποιείται ανεξάρτητα ή να εναρμονίζεται ή να ενοποιείται με άλλα συστήματα διαχείρισης. Το Παράρτημα A παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή του παρόντος εγγράφου. Το Παράρτημα Β παρέχει τη σύγκριση της παρούσας έκδοσης με την προηγούμενη έκδοση.
SKU: CYS EN ISO 50001:2018
€75.00
Το παρόν έγγραφο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (ΣΕΔ). Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι να επιτρέπεται στον Οργανισμό να τηρεί την συστηματική προσέγγιση στην επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης και του ΣΕΔ. Το παρόν έγγραφο: α) είναι εφαρμοστέο σε οποιονδήποτε Οργανισμό ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, τη γεωγραφική θέση, την επιχειρησιακή κουλτούρα ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, β) είναι εφαρμοστέο σε δραστηριότητες που επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοση, των οποίων η διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται από τον Οργανισμό, γ) είναι εφαρμοστέο ανεξάρτητα από την ποσότητα, τη χρήση ή τις μορφές ενέργειας που καταναλώνονται, δ) απαιτεί απόδειξη της συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, αλλά δεν καθορίζει τις στάθμες βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης που επιτυγχάνονται και ε) μπορεί να χρησιμοποιείται ανεξάρτητα ή να εναρμονίζεται ή να ενοποιείται με άλλα συστήματα διαχείρισης. Το Παράρτημα A παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή του παρόντος εγγράφου. Το Παράρτημα Β παρέχει τη σύγκριση της παρούσας έκδοσης με την προηγούμενη έκδοση.