Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - ΕΝ ΙSO 9001:2015 για υγειονομική περίθαλψη

Το παρόν Διεθνές πρότυπο προδιαγράφει απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, ώστε ο Οργανισμός παροχής υπηρεσιών Υγείας (εφεξής Οργανισμός ή Οργανισμός του κλάδου Υγείας ή Οργανισμός Υγείας ή Οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης) : α) να μπορεί να αποδεικνύει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες Υγείας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και β) να αποβλέπει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του πελάτη, τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους ποιότητας, όπως η κατάλληλη και ορθή περίθαλψη, η διαθεσιμότητα, η συνέχεια της περίθαλψης, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η ίση μεταχείριση, η περίθαλψη που βασίζεται σε τεκμήρια/γνώσεις, η περίθαλψη που εστιάζει στον ασθενή, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής, ψυχολογικής και κοινωνικής αρτιότητας, η συμμετοχή και η ασφάλεια του ασθενούς και η έγκαιρη παροχή υπηρεσιών και η προσβασιμότητα. Όλες οι απαιτήσεις του παρόντος Διεθνούς Προτύπου είναι γενικές και προορίζονται να είναι εφαρμοστέες από κάθε Οργανισμό Υγείας, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.
SKU: CYS EN 15224:2017
€100.00
Το παρόν Διεθνές πρότυπο προδιαγράφει απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, ώστε ο Οργανισμός παροχής υπηρεσιών Υγείας (εφεξής Οργανισμός ή Οργανισμός του κλάδου Υγείας ή Οργανισμός Υγείας ή Οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης) : α) να μπορεί να αποδεικνύει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες Υγείας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και β) να αποβλέπει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του πελάτη, τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους ποιότητας, όπως η κατάλληλη και ορθή περίθαλψη, η διαθεσιμότητα, η συνέχεια της περίθαλψης, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η ίση μεταχείριση, η περίθαλψη που βασίζεται σε τεκμήρια/γνώσεις, η περίθαλψη που εστιάζει στον ασθενή, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής, ψυχολογικής και κοινωνικής αρτιότητας, η συμμετοχή και η ασφάλεια του ασθενούς και η έγκαιρη παροχή υπηρεσιών και η προσβασιμότητα. Όλες οι απαιτήσεις του παρόντος Διεθνούς Προτύπου είναι γενικές και προορίζονται να είναι εφαρμοστέες από κάθε Οργανισμό Υγείας, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.