Υπηρεσίες - Μετάφραση - Απαιτήσεις για τις υπηρεσίες μετάφρασης

Το παρόν Διεθνές Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τις κύριες διεργασίες, τους πόρους και τις άλλες προϋποθέσεις για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μετάφρασης σύμφωνα με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Η εφαρμογή του παρόντος Διεθνούς Προτύπου παρέχει επίσης τα μέσα με τα οποία ο Πάροχος μπορεί να αποδεικνύει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες μετάφρασης συμμορφώνονται με το παρόν Διεθνές Πρότυπο και ότι οι διεργασίες και οι πόροι του επαρκούν για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης που ικανοποιούν τις προδιαγραφές του πελάτη και τις λοιπές εφαρμοστέες προδιαγραφές. Οι εφαρμοστέες προδιαγραφές μπορεί να περιλαμβάνουν εκείνες του πελάτη, του ίδιου του Παρόχου και των οποιωνδήποτε σχετικών κλαδικών πρακτικών, οδηγών βέλτιστης πρακτικής ή νομοθεσίας. Η χρήση μεταφρασμάτων από μηχανική μετάφραση καθώς και επακόλουθες διεργασίες μετεπιμέλειας δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο του παρόντος Διεθνούς Προτύπου. Το παρόν Διεθνές Πρότυπο δεν εφαρμόζεται στις υπηρεσίες διερμηνείας.
SKU: CYS EN ISO 17100:2016
€51.00
Το παρόν Διεθνές Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τις κύριες διεργασίες, τους πόρους και τις άλλες προϋποθέσεις για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μετάφρασης σύμφωνα με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Η εφαρμογή του παρόντος Διεθνούς Προτύπου παρέχει επίσης τα μέσα με τα οποία ο Πάροχος μπορεί να αποδεικνύει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες μετάφρασης συμμορφώνονται με το παρόν Διεθνές Πρότυπο και ότι οι διεργασίες και οι πόροι του επαρκούν για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης που ικανοποιούν τις προδιαγραφές του πελάτη και τις λοιπές εφαρμοστέες προδιαγραφές. Οι εφαρμοστέες προδιαγραφές μπορεί να περιλαμβάνουν εκείνες του πελάτη, του ίδιου του Παρόχου και των οποιωνδήποτε σχετικών κλαδικών πρακτικών, οδηγών βέλτιστης πρακτικής ή νομοθεσίας. Η χρήση μεταφρασμάτων από μηχανική μετάφραση καθώς και επακόλουθες διεργασίες μετεπιμέλειας δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο του παρόντος Διεθνούς Προτύπου. Το παρόν Διεθνές Πρότυπο δεν εφαρμόζεται στις υπηρεσίες διερμηνείας.