Το παρόν Διεθνές Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ώστε ο Οργανισμός: α) να μπορεί να αποδεικνύει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομoθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και β) να επιδιώκει την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις του παρόντος Διεθνούς Προτύπου είναι γενικές και εφαρμόσιμες σε κάθε οργανισμό, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στο παρόν Διεθνές Πρότυπο, ο όρος «προϊόν» ή «υπηρεσία» αναφέρεται μόνο στα προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία προορίζονται για, ή απαιτούνται από, τον πελάτη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Οι νομοθετικές (statutory) και κανονιστικές (regulatory) απαιτήσεις μπορεί να δηλώνονται ως νομικές απαιτήσεις.

  • Code CYS EN ISO 9001:2015_(Greek)
  • Title Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις
  • ICS Code 03.100.70 Management systems
  • Status Published
  • Publication Date 13.11.2015
  • Technical Committee CEN/SS F20
  • Work Item Number CYS EN ISO 9001 GR
  • Notes 12/01/2018- Στο ελληνικό κείμενο: διορθωση τίτλου 7.1.5 "Πόροι παρακολούθησης και μέτρησης".