Το παρόν Διεθνές Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για να βελτιώνει την περιβαλλοντική του επίδοση. Το παρόν Διεθνές Πρότυπο προορίζεται για χρήση από τον Οργανισμό που επιδιώκει να διαχειρίζεται τις περιβαλλοντικές ευθύνες του με συστηματικό τρόπο που συμβάλλει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της βιωσιμότητας. Το παρόν Διεθνές Πρότυπο βοηθά τον Οργανισμό στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισής του, που παρέχουν αξία για το περιβάλλον, τον ίδιο τον Οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη του. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε συμφωνία με την περιβαλλοντική πολιτική του Οργανισμού, περιλαμβάνουν: α) τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, β) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης και γ) την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Το παρόν Διεθνές Πρότυπο είναι εφαρμόσιμο σε κάθε οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος και τη φύση των δραστηριοτήτων του, και εφαρμόζεται στις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών του, τις οποίες ο Οργανισμός προσδιορίζει ότι μπορεί είτε να ελέγχει ή είτε να επηρεάζει βάσει της προσέγγισης του κύκλου ζωής. Το παρόν Διεθνές Πρότυπο δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια περιβαλλοντικής επίδοσης. Το παρόν Διεθνές Πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για τη συστηματική βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί συμμόρφωσης με το παρόν Διεθνές Πρότυπο είναι αποδεκτοί μόνο εφόσον ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του Οργανισμού, χωρίς εξαιρέσεις.

  • Code CYS EN ISO 14001:2015_Greek
  • Title Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης - Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του
  • ICS Code 13.020.10 Environmental management
  • Status Published
  • Publication Date 13.11.2015
  • Technical Committee CEN/SS S26
  • Work Item Number CYS EN ISO 14001 GR