1 Αντικείμενο Το παρόν Διεθνές Πρότυπο παρέχει καθοδήγηση στους οργανισμούς κάθε μορφής, ανεξαρτήτως μεγέθους ή έδρας λειτουργίας, σχετικά με: α) τις έννοιες, τους ορισμούς εννοιών και όρους για την κοινωνική ευθύνη, β) το ιστορικό, τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ευθύνης, γ) τις αρχές και πρακτικές της κοινωνικής ευθύνης, δ) τα πεδία και τα θέματα της κοινωνικής ευθύνης, ε) την ενσωμάτωση, την εφαρμογή και την προαγωγή της κοινωνικώς υπεύθυνης συμπεριφοράς εντός του Οργανισμού και εντός της σφαίρας επιρροής του, μέσω των πολιτικών και των πρακτικών του, στ) τον εντοπισμό και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ζ) την επικοινωνία της δέσμευσης, των επιδόσεων και των άλλων πληροφοριών για την κοινωνική ευθύνη. Η έκδοση του παρόντος Διεθνούς Προτύπου αποσκοπεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποσκοπεί να τους ενθαρρύνει να υπερβαίνουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αναγνωρίζοντας ότι η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι ένα θεμελιώδες καθήκον κάθε οργανισμού και αποτελεί ουσιώδες συστατικό της κοινωνικής του ευθύνης. Αποσκοπεί στην προαγωγή της αλληλοκατανόησης στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης και δεν αντικαθιστά αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά σε εργαλεία και πρωτοβουλίες για κοινωνική ευθύνη. Για την εφαρμογή του παρόντος Διεθνούς Προτύπου, είναι ενδεδειγμένο ο Οργανισμός να λαμβάνει υπόψη του τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές, νομικές, πολιτισμικές, πολιτικές και επιχειρησιακές διαφορές, καθώς και τις διαφορές στις οικονομικές συνθήκες, με πλήρη σεβασμό των διεθνών κανόνων συμπεριφοράς. Το παρόν Διεθνές Πρότυπο δεν είναι ένα πρότυπο συστήματος διαχείρισης. Δεν προορίζεται και δεν είναι κατάλληλο για πιστοποιητικούς, ελεγκτικούς ή συμβατικούς σκοπούς. Κάθε προσφορά ή ισχυρισμός πιστοποίησης με το ISO 26000 αποτελεί παρερμηνεία των επιδιώξεων και του σκοπού και καταχρηστική εφαρμογή του παρόντος Διεθνούς Προτύπου. Δεδομένου ότι το παρόν Διεθνές Πρότυπο, δεν καθορίζει απαιτήσεις, οποιαδήποτε σχετική πιστοποίηση δεν αποτελεί απόδειξη συμμόρφωσης με το παρόν Διεθνές Πρότυπο. Το παρόν Διεθνές Πρότυπο προορίζεται για την παροχή καθοδήγησης στους οργανισμούς, σχετικά με την κοινωνική ευθύνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό δημόσιων πολιτικών. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως "διεθνές πρότυπο », « οδηγία» ή «σύσταση», ούτε αποτελεί τη βάση για οποιοδήποτε τεκμήριο συμμόρφωσης ή εύρημα που αποδεικνύει τη συμβατότητα με τις απαιτήσεις του ΠΟΕ. Επιπλέον, δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για νομικές διεκδικήσεις, παράπονα, νομική άμυνα ή άλλους ισχυρισμούς σε οποιαδήποτε διεθνή, εθνική ή άλλη διαδικασία, ούτε προορίζεται να αναφερθεί ως αποδεικτικό στοιχείο για την εξέλιξη του διεθνούς εθιμικού δικαίου.

  • Code CYS EN ISO 26000:2022
  • Title Οδηγός για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών (ISO 26000:2010)
  • ICS Code 03.100.01 Company organization and management in general
  • Status Published
  • Publication Date 10.06.2022
  • Technical Committee CEN/SS S29
  • Work Item Number CYS EN ISO 26000 GR