Το παρόν έγγραφο προδιαγράφει απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) και παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή του, ώστε να επιτρέπεται στους οργανισμούς να παρέχουν ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας μέσω της πρόληψης εργατικών τραυματισμών και ασθενειών, όπως επίσης και μέσω της προληπτικής βελτίωσης των επιδόσεων τους της ΥΑΕ. Το παρόν έγγραφο είναι εφαρμοστέο σε οποιονδήποτε Οργανισμό επιθυμεί να καθιερώσει, να υλοποιήσει και να διατηρεί ΣΔ της ΥΑΕ ώστε να βελτιώνεται η υγεία και ασφάλεια στην εργασία, να εξαλείφονται οι κίνδυνοι και να ελαχιστοποιείται η διακινδύνευση της ΥΑΕ (συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων του συστήματος), να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες της ΥΑΕ και να αντιμετωπίζονται οι μη συμμορφώσεις του ΣΔ της ΥΑΕ που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του. Το παρόν έγγραφο βοηθά τον Οργανισμό στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του ΣΔ της ΥΑΕ. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός ΣΔ της ΥΑΕ, που συνάδουν με την πολιτική της ΥΑΕ του Οργανισμού, περιλαμβάνουν: α) τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της ΥΑΕ, β) την ικανοποίηση των νομικών και άλλων απαιτήσεων και γ) την επίτευξη των στόχων της ΥΑΕ. Το παρόν έγγραφο είναι εφαρμοστέο σε οποιονδήποτε Οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και τις δραστηριότητές του. Είναι εφαρμοστέο στη διακινδύνευση της ΥΑΕ υπό τον έλεγχο του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως είναι το πλαίσιο λειτουργίας και οι ανάγκες και οι προσδοκίες των εργαζομένων του και των άλλων ενδιαφερομένων μερών. Το παρόν έγγραφο δεν καθορίζει ειδικά κριτήρια για τις επιδόσεις της ΥΑΕ, ούτε είναι περιγραφικό σε σχέση με το σχεδιασμό του ΣΔ της ΥΑΕ. Το παρόν έγγραφο επιτρέπει στον Οργανισμό, μέσω του ΣΔ της ΥΑΕ, να ενσωματώνει και άλλες πτυχές της υγείας και της ασφάλειας, όπως η σωματική και ψυχική υγεία και ευεξία του εργαζόμενου. Το παρόν έγγραφο, πέραν της διακινδύνευσης σε εργαζομένους και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, δεν ασχολείται με ζητήματα, όπως είναι η ασφάλεια προϊόντος, η ζημία για την ιδιοκτησία ή οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το παρόν έγγραφο μπορεί να εφαρμόζεται εν όλω ή εν μέρει, για τη συστηματική βελτίωση της διαχείρισης της ΥΑΕ. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί συμμόρφωσης με το παρόν έγγραφο είναι αποδεκτοί μόνο εφόσον ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο ΣΔ της ΥΑΕ του Οργανισμού, χωρίς εξαιρέσεις.

  • Code CYS EN ISO 45001:2023 (GREEK)
  • Title Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία - Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής
  • ICS Code 13.100 Occupational safety. Industrial hygiene
  • Status Published
  • Replaces CYS ISO 45001:2018
  • Publication Date 16.02.2024
  • Technical Committee CEN/SS S30
  • Work Item Number CYSENISO45001;2023(GR)